Blusteele Heavy Duty

Transit Mk1 1.7,2.0 V4 Heavy Duty&1.8 Perkins, Diesel New Clutch Cable 1970-8/75


Transit Mk1 1.7,2.0 V4 Heavy Duty&1.8 Perkins, Diesel New Clutch Cable 1970-8/75

Transit Mk1 1.7,2.0 V4 Heavy Duty&1.8 Perkins, Diesel New Clutch Cable 1970-8/75    Transit Mk1 1.7,2.0 V4 Heavy Duty&1.8 Perkins, Diesel New Clutch Cable 1970-8/75

MK1 75,90,115,125,130,150,175,100L 1.7,2.0 V4 MODELS. MK1 75,90,115,125,130,150,175 1.8 PERKINS 4/108 DIESEL. CABLE WILL BE BYE QH, MOPROD, SUPRA, ETC.


Transit Mk1 1.7,2.0 V4 Heavy Duty&1.8 Perkins, Diesel New Clutch Cable 1970-8/75    Transit Mk1 1.7,2.0 V4 Heavy Duty&1.8 Perkins, Diesel New Clutch Cable 1970-8/75